Công ty cổ phần Thiết bị và Hóa chất Thăng Long, giảm giá 15% bộ bảo trì cho hệ thống sắc ký lỏng

📣📣 Công ty cổ phần Thiết bị và Hóa chất Thăng Long, giảm giá 15% bộ bảo trì cho hệ thống sắc ký lỏng sau:

H-Class QSM w/PCV Performance maint Kit

H-Class sample MANAGER-FTN PM Kit

 ACQUITY solvent MGR Perform maint Kit

 ACQUITY sample MGR Perform maint Kit

 ACQUITY I-Class BSM Perform maint Kit

 ACQUITY I-Class SMP MGR-FL Perform maint Kit

 Arc QSM Performance Maintenance Kit

 Arc sample MANAGER-FTN Perform maint Kit

 2690/95 Performance Maintenance Kit

 1525 Performance Maintenance Kit

 Xevo TQD (Rotary Pump) PM Kit W/CHEM

 Xevo TQ-S Micro (Rotary) PM Kit W/CHEM

👉 Từ nay đến hết 15/11/2020, Áp dụng cho những đơn hàng dưới dạng “PO/Đơn đặt hàng/Hợp đồng” được Công ty Thăng Long xác nhận