Que định lượng nhanh

Que định lượng nhanh Aflatoxin - Afla-V và Afla-V AQUA

Các que định lượng nhanh của Vicam được dùng kết hợp với máy đọc sắc ký miễn dịch Vertu Lateral Flow Reader cho kết quả nhanh, phù hợp với các đơn...

Chi tiếtQue định lượng nhanh Aflatoxin - Afla-V và Afla-V AQUA
Que định lượng nhanh Aflatoxin - Afla M1-V

Các que định lượng nhanh của Vicam được dùng kết hợp với máy đọc sắc ký miễn dịch Vertu Lateral Flow Reader cho kết quả nhanh, phù hợp với các đơn...

Chi tiếtQue định lượng nhanh Aflatoxin - Afla M1-V
Que định lượng nhanh Deoxynivalenol - DON-V

Các que định lượng nhanh của Vicam được dùng kết hợp với máy đọc sắc ký miễn dịch Vertu Lateral Flow Reader cho kết quả nhanh, phù hợp với các đơn...

Chi tiếtQue định lượng nhanh Deoxynivalenol - DON-V
Que định lượng nhanh Ochratoxin  - Ochra-V và Ochra-V AQUA

Các que định lượng nhanh của Vicam được dùng kết hợp với máy đọc sắc ký miễn dịch Vertu Lateral Flow Reader cho kết quả nhanh, phù hợp với các đơn...

Chi tiếtQue định lượng nhanh Ochratoxin  - Ochra-V và Ochra-V AQUA