Thăng Long Instruments tại Hội nghị Khoa học Kiểm nghiệm