Que định lượng nhanh Aflatoxin - Afla-V và Afla-V AQUA

Các que định lượng nhanh của Vicam được dùng kết hợp với máy đọc sắc ký miễn dịch Vertu Lateral Flow Reader cho kết quả nhanh, phù hợp với các đơn vị sản xuất giúp phát hiện sớm độc tố nấm mốc trong nguyên liệu đầu vào. Có sẵn tùy chọn AQUA dùng dung môi gốc nước để đảm bảo an toàn cho nhà nông.Các que định lượng nhanh của Vicam được dùng kết hợp với máy đọc sắc ký miễn dịch Vertu Lateral Flow Reader cho kết quả nhanh, phù hợp với các đơn vị sản xuất giúp phát hiện sớm độc tố nấm mốc trong nguyên liệu đầu vào. Có sẵn tùy chọn AQUA dùng dung môi gốc nước để đảm bảo an toàn cho nhà nông.

Que định lượng nhanh Aflatoxin - Afla-V và Afla-V AQUA  

Các que định lượng nhanh của Vicam được dùng kết hợp với máy đọc sắc ký miễn dịch Vertu Lateral Flow Reader cho kết quả nhanh, phù hợp với các đơn vị sản xuất giúp phát hiện sớm độc tố nấm mốc trong nguyên liệu đầu vào. Có sẵn tùy chọn AQUA dùng dung môi gốc nước để đảm bảo an toàn cho nhà nông.Các que định lượng nhanh của Vicam được dùng kết hợp với máy đọc sắc ký miễn dịch Vertu Lateral Flow Reader cho kết quả nhanh, phù hợp với các đơn vị sản xuất giúp phát hiện sớm độc tố nấm mốc trong nguyên liệu đầu vào. Có sẵn tùy chọn AQUA dùng dung môi gốc nước để đảm bảo an toàn cho nhà nông.

Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng