Đang tải...

message Email zalo

Thiết bị sinh học

brand
Kính hiển vi Axio Observer
Đặt hàng

Kính hiển vi Axio Observer

Giá liên hệ

brand
Kính hiển vi Primo Vert
Đặt hàng

Kính hiển vi Primo Vert

Giá liên hệ

brand
Máy quét tiêu bản Axioscan 7
Đặt hàng

Máy quét tiêu bản Axioscan 7

Giá liên hệ

brand
Stemi 305
Đặt hàng

Stemi 305

Giá liên hệ

brand
LSM 900 System
Đặt hàng

LSM 900 System

Giá liên hệ

brand
Kính hiển vi soi thẳng - Axiolab 5
Đặt hàng

Kính hiển vi soi thẳng - Axiolab 5

Giá liên hệ

brand
Kính hiển vi soi thẳng - Primostar 3
Đặt hàng

Kính hiển vi soi thẳng - Primostar 3

Giá liên hệ

brand
Kính hiển vi soi thẳng - Primostar 1
Đặt hàng

Kính hiển vi soi thẳng - Primostar 1

Giá liên hệ

brand
Esco BioPass™ Pass Through
Đặt hàng

Esco BioPass™ Pass Through

Giá liên hệ

Thông báo
Đóng