Đang tải...

message Email zalo

Phương pháp EPA 547.0 xác định glyphosate trong nước uống bằng HPLC

07 Tháng 04, 2018

Sau đây là tài liệu ứng dụng của hãng Waters về Phương pháp xác định glyphosate trong nước uống bằng HPLC bơm nước trực tếp, dẫn xuất sau cột và đầu dò huỳnh quang bằng phương pháp EPA 547.0

Nguồn: Waters.

Thông báo
Đóng